fbpx

MOKĖJIMO UŽ UGDYMĄ VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE FUTBOLO KLUBAS „VILNIUS“ (TOLIAU – KLUBAS) TVARKA

 

I SKYRIUS

 MOKESČIO UŽ UGDYMĄ MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

 

 1. Mokestis už ugdymą Klube mokamas bankiniu pavedimu už kiekvieną einamąjį mėnesį iki 5 (penktos) mėnesio dienos.
 2. Valstybinių švenčių dienomis neįvykę užsiėmimai nekompensuojami.
 3. Bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių rudens, žiemos ir pavasario atostogų metu užsiėmimai vyksta, mokėjimo tvarka nesikeičia.

      

 

II SKYRIUS

SUTARTIES IR (AR) PASLAUGŲ TEIKIMO NUTRAUKIMAS PASLAUGŲ TEIKĖJO INICIATYVA

 

 1. Jeigu ugdytinis (paslaugos gavėjas) daugiau kaip vieną mėnesį nuo nustatytos datos nesumoka mokesčio už teikiamas paslaugas ir (arba) nesinaudoja  sutartyje numatytomis paslaugomis (ugdytinis nelanko užsiėmimų ilgiau kaip mėnesį ir per šį laikotarpį raštu ar elektroniniu paštu neinformuoja Klubo apie pageidavimą tęsti sutartį) bei nepateikia pateisinamų dokumentų, Klubo direktorius gali vienašališkai nutraukti sutartį.

         

III SKYRIUS

SUTARTIES IR (AR) PASLAUGŲ TEIKIMO NUTRAUKIMAS

PASLAUGŲ GAVĖJO INICIATYVA

 

 1. Paslaugos gavėjas turi teisę nutraukti paslaugų teikimo sutartį prieš 3 (tris) darbo dienas įspėjęs Paslaugų teikėją raštu ir visiškai atsiskaitęs su Paslaugų teikėju už iki sutarties nutraukimo suteiktas paslaugas.

 

IV SKYRIUS

 MOKESČIO UŽ UGDYMĄ LENGVATOS

 

 1. Nuo mokesčio už ugdymą Klube atleidžiami Klubo darbuotojų vaikai ar įvaikiai.
 2. Mėnesinis mokestis už ugdymą – 50 eurų. Gaunant 15 (penkiolika) EUR tikslinę dotaciją (NVŠ krepšelį), mėnesinis mokestis už sportinį ugdymą yra 15 EUR mažesnis. 50 eurų mokestis mokamas lankant 3 užsiėmimus per savaitę ir galioja 2020/2021 metais.
 3. Mėnesinis mokestis už ugdymą – 40 eurų asmeniui, jei Klubą lanko 2 tos pačios šeimos nariai. Gaunant 15 (penkiolika) EUR tikslinę dotaciją (NVŠ krepšelį), mėnesinis mokestis už sportinį ugdymą yra 15 EUR mažesnis kiekvienam asmeniui.
 4. Mėnesinis mokestis už ugdymą – 30 eurų asmeniui, jei Klubą lanko 3 tos pačios šeimos nariai. Gaunant 15 (penkiolika) EUR tikslinę dotaciją (NVŠ krepšelį), mėnesinis mokestis už sportinį ugdymą yra 15 EUR mažesnis kiekvienam asmeniui.
 5. Mėnesinis mokestis už ugdymą – 30 eurų asmeniui, jei Klubą lankantis asmuo iš daugiavaikės šeimos. Gaunant 15 (penkiolika) EUR tikslinę dotaciją (NVŠ krepšelį), mėnesinis mokestis už sportinį ugdymą yra 15 EUR mažesnis kiekvienam asmeniui.
 6. Mėnesinis mokestis už ugdymą – 30 eurų asmeniui, jei Klubą lankantis asmuo turi tik vieną iš tėvų arba negauna teismo priteisto išlaikymo, arba išlaikymą moka Vaiko išlaikymo fondas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pateikus tai patvirtinančius dokumentus. Gaunant 15 (penkiolika) EUR tikslinę dotaciją (NVŠ krepšelį), mėnesinis mokestis už sportinį ugdymą yra 15 EUR mažesnis kiekvienam asmeniui.
 7. Mėnesinis mokestis už ugdymą – 30 eurų asmeniui, kai asmuo turi socialiai remtino statusą ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus. Gaunant 15 (penkiolika) EUR tikslinę dotaciją (NVŠ krepšelį), mėnesinis mokestis už sportinį ugdymą yra 15 EUR mažesnis.
 8. Mokestis už neformaliojo ugdymo paslaugas mažinamas:

13.1. jei ugdytinis užsiėmimus praleido dėl ilgiau kaip tris savaites (daugiau nei 21 d.) trunkančios ligos, pateikus rašytinį tėvų (globėjų, rūpintojų) paaiškinimą. Kitą mėnesį  mokestis  mažinamas 50 procentų. Jei paslaugų gavėjas nepateikia dokumentų per 10 kalendorinių dienų po ligos, praleisti užsiėmimai nekompensuojami;

13.3. jei ugdymo procesas nevykdomas dėl Klube susidariusių svarbių priežasčių (mokytojo ligos, avarijų, karantino, epidemijų atvejais ir pan.).

 1. Ugdytinio tėvai (globėjai, rūpintojai), kuriems gali būti taikomos šios tvarkos 12 punkte nustatytos lengvatos, Klubo direktoriui turi pateikti:

 14.1. prašymą;

 14.2. pažymą (pažymos kopiją) iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyriaus, kad asmuo turi teisę gauti arba gauna socialinę paramą ir (arba) pašalpą.

 1. Sprendimas atleisti nuo mokesčio ar jį sumažinti priimamas per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo suteikti mokesčio už ugdymą lengvatą Klubo vadovui pateikimo dienos.
 2. Mokesčio už ugdymą lengvatos, nurodytos 8 – 13 punktuose, taikomos nuo sprendimo atleisti nuo mokesčio ar jį sumažinti priėmimo dienos.
 3. Atleidimas nuo mokesčio ir mokesčio mažinimas įforminamas Klubo direktoriaus įsakymu.
 4. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Įmokos ir skolos už ugdymą apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Už Tvarkoje nustatytos mokesčio tvarkos laikymąsi tiesiogiai atsako Klubo direktorius.
 3. Tvarka skelbiama Klubo interneto svetainėje.

______________________________

 

 

FUTBOLO MOKYKLA

APIE FK VILNIUS

FUTBOLO MOKYKLĄ

Pakeisk pasaulį

Tapk klubo rėmėju!