fbpx

LFF COMET sistemoje renkamų duomenų naudojimo tikslai ir taisyklės

LFF COMET sistemoje renkamų duomenų naudojimo tikslai ir taisyklės

Žaidėjo asmens duomenys (dokumento kopija) gali būti perduodama varžybų organizatoriams registracijos tikslu (įkeliama į LFF administruojamą elektroninę futbolo informacinę sistemą, pasiekiamą interneto adresu https://comet.lff.lt) .

Nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi išimtinai sudarytos sutarties vykdymo tikslu, siekiant sudaryti sąlygas Sportininkui dalyvauti sporto varžybose bei turnyruose. Asmens duomenys renkami siekiant įvertinti tinkamumą dalyvauti LFF ir jų Narių organizuojamose renginiuose ir varžybose kaip to reikalauja renginių/varžybų nuostatai, LFF, UEFA ir FIFA įstatai, nuostatai, reglamentai ir/ar sprendimai.

Sportininko asmens duomenys bus tvarkomi rankiniu būdu (iki perdavimo į COMET sistemą).

Asmens duomenys bus perduodami varžybų ir (ar) turnyrų organizatoriams ta apimtimi, kuri būtina siekiant užregistruoti Sportininką į varžybas ir (ar) čempionatus.

Informuojame, jog Sportininkas turi teisę:

  • susipažinti su pateiktais asmens duomenimis ir žinoti kaip jie tvarkomi,
  • reikalauti, kad asmens duomenys būtų ištrinti arba apriboti duomenų tvarkymą,
  • reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis,
  • kreiptis, kad asmens duomenys būtų perkelti,
  • nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys,
  • reikalauti, kad Klubas sunaikintų pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus,
  • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Asmens duomenys bus tvarkomi visą sutarties galiojimo laikotarpį bei saugomi pasibaigus sutarčiai pagal nustatytus terminus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, sunaikinami.

Išsami informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama Privatumo politikoje, patalpintoje Klubo internetiniame tinklapyje – https://fkvilnius.lt/privatumo-politika/.